Tài Liệu Hướng Dẫn

Kính quý Trưởng,

Theo như một số Liên Đoàn yêu cầu xử dụng tập Tài Liệu Hướng Dẫn Version 1.0 đã được chấp thuận tại Hội Nghị Trưởng tháng 7, 2016.
Xin gửi đến quý Trưởng Ủy Viên Đại Diện Miền/Chi Nhánh và Hướng Đạo Trưởng Niên.
Tập Tài Liệu Hướng Dẫn này gồm 4 phần:
Xin Quý Trưởng vui lòng phổ biến rộng rãi đến tất cả các Liên Đoàn /Đơn vị /Làng/Xóm/Gia Đình Bách Hợp.
Tại Hội Nghị Trưởng 2016, Đại Hội Đồng đã thông qua một số tu chính mới, vì thế Ban Thường Vụ đang cập nhật các tu chính, điều khoản trong Nội Lệ, một số Ban và Tập Tài Liệu Hướng Dẫn này. Khi hoàn tất, Tài Liệu Hướng Dẫn V1.5 sẽ phát hành.
Nếu Quý Trưởng có câu hỏi hay ý kiến, vui lòng liên lạc:
-Phó Chủ Tịch Nội Vụ Trưởng Trần Xuân Đức: email: gauchamchi60@gmail.com
-Tổng Thư Ký Trưởng Nguyễn Trí Tuệ email: ttk.dhtu.hdvn@gmail.com
Trân trọng
Nguyễn Trí Tuệ
Tổng Thư Ký