Sinh Hoạt – Hình ảnh

07.11.2021: Rất tiếc đã có một ít nối kết/đường dẫn hình ảnh của quý Trưởng đã không còn hoạt động nữa (các năm và các “links” có màu xám).
Xin quý Trưởng xem lại và nếu có thể điều chỉnh hay cho “Webmaster@hdvietnam.de” xin lại để đưa vào trang nhà. Cám ơn nhiều 🙂

  • 2019 Trại Bách Hợp 25
  • 2014 Trại Bách Hợp 20

Album 01 – Trưởng Kiệt

Album 02 – Trưởng Việt

Album 03 – Đặng Hoàng Bá

Phim 01 – Trưởng Việt

Bách Hợp 18 – Album Tô Đoan Trang (118 ảnh)

Bách Hợp 18 – Album Huy Đài 01 (84 ảnh)

Bách Hợp 18 – Album Huy Đài 02 (99 ảnh)

Bách Hợp 18 – Album Huy Đài 03 (100 ảnh)

Bách Hợp 18 – Album Huy Đài 04 (99 ảnh)

Bách Hợp 18 – Album Huy Đài 05 (98 ảnh)

Bách Hợp 18 – Album Huy Đài 06 (100 ảnh)

Bách Hợp 18 – Album Huy Đài 07 (99 ảnh)

Bách Hợp 18 – Album Huy Đài 08 (99 ảnh)

Bách Hợp 18 – Album Huy Đài 09 (91 ảnh)