Ngành Tráng

Vài Nét Về Ngành Tráng

Do BP thành lập năm 1917. Là ngành của các anh chị cả trong PT. Tuổi từ 18 đến 25.

Ngành Tráng là nơi đào tạo Trưởng hữu hiệu cho PT cũng như là những công dân hữu dụng cho xã hội.

Tráng Đoàn lý tưởng gồm 4 Toán, mỗi toán tối đa 8 Tráng Sinh (TS). Tên Tráng Đoàn cũng như tên Toán đặt theo tên Danh nhân, địa danh, lịch sử…

Mục đích:

1.- tiếp tục việc huấn luyện liên tục từ Ấu – Thiếu – Thanh nhưng với quan điểm và nhu cầu tuổi Tráng.

2.- Giúp TS sửa soạn lập thân giúp đời :

* Rèn luyện tính khí

* Phát huy khả năng

* thực hiện Lời Hứa và Luật trong đời sống

Ban Huynh Trưởng gồm:

1.- Tráng Trưởng (TT), phải hội đủ điều kiện để được bổ nhiệm trong đó bao gồm tuổi tác, đã theo khóa huấn luyện..v..v…

2.- Phụ tá hay là Tráng phó( Tp) cũng đòi hỏi tương tự

3.- Chuyên viên đảm nhận Trưởng Xưởng , do TS trong Xưởng bầu hay mời, không nhất thiết là HĐS và chỉ giới hạn phạm vi trong Xưởng.

TT và Tp sẽ hướng dẫn TS những căn bản HĐ trong thời gian đầu thành lập, nhất là không có các Thanh sinh chuyển lên. Sau đó, BHT sẽ chỉ đóng vai trò Cố Vấn.

Một Tráng đoàn phải có ít nhất 2 Toán và mỗi Toán ít nhất cũng được 4 TS.

Toán trưởng và phó do Toán sinh bầu theo nhiệm kỳ.

TS cùng một sở thích sẽ sinh hoạt chung trong một Xưởng ( thí dụ Xưởng Văn nghệ…)

Tổ chức Tráng đoàn:

1.- Toán lãnh đạo gồm : Tráng trưởng và phó – Các vị Tuyên úy ( nếu có ) – Toán trưởng.

Toán LĐ sẽ gợi ý ; duyệt xét các Dự án sinh hoạt do HĐTráng đoàn đệ trình.

2.- Hội đồng Tráng đoàn gồm TT, Tp ( Cố Vấn ) TS và sẽ do Liên Toán trưởng điều hành.

Hội đồng bàn thảo và biểu quyết dự án sinh hoạt của TĐ. Chỉ có TS đã Tuyên hứa mới biểu quyết Dự án, chưa Tuyên hứa chỉ đóng góp ý kiến.

3.- Các TS sẽ qua 2 thời kỳ : Dự Tráng và Tráng sinh.

* Dự Tráng : chuẩn bị Tuyên hứa hoặc đã Tuyên hứa. Đạt chương trình qui định.

* Tráng sinh : thực hiện một chương trình tự tu luyện gọi là Qui Ước tu thân để xin “ Lên Đường ” trở thành Tráng sinh “ thực thụ ” !

Với châm ngôn Giúp Ích, nhất là “ Tráng sinh tự chèo lấy thuyền mình..” vì vậy mỗi TS tự học hỏi, trao dồi các khả năng cần thiết ngỏ hầu dấn thân Giúp Ích đạt được hiệu quả.

Khác với các Ngành “đàn em”, sinh hoạt Ngành Tráng đào sâu hơn các nguyên lý, mục đích, lý tưởng của PT cũng như nhiều lĩnh vực xã hội khác. Những gặp gỡ trao đổi, chia xẻ kiến thức, thanh đàm, lửa dặm đường, sinh hoạt xưởng..v..v.. là những sinh hoạt riêng của Ngành Tráng. Đặc biệt chỉ có TS mới được xin “ Lên Đường , viết tắt RS”. Đây là một đặc thù của Ngành Tráng mà còn được nghe gọi là Ngành Đường !.

“ … Nên hiểu lên đường theo đúng nghĩa, chẳng có gì cho phép xem đó là đã đạt mục đích, đã có kỳ công, hay đạt cái xuất chúng. Lễ lên đường là dịp cho Hướng đạo sinh lập lại lời hứa Hướng đạo của mình trong tư cách người lớn, nay nhất định ra khỏi “ vỏ sò ” vị kỷ để giúp ích, giúp ích gia đình, quê hương xứ sở……. ” ( trích Câu chuyện Ngành Tráng của Tr. Cung giũ Nguyên trang 291 ).

Tóm lại, TS cần phải :

Người lớn có tâm hồn trẻ, dám nhận và hoàn thành trách nhiệm

Có tinh thần tập thể, hòa đồng

Quân bình trong mọi sinh hoạt về thể xác – văn hoá – tinh thần và đạo đức

Dấn thân với tinh thần xả kỹ, vì nghĩa cả

Hướng thượng

( Tôi giao phong trào lại cho Tráng sinh. BP )
– Trang Web HĐTƯ – HĐVN 01.12.2004 và PTHĐVN ấn bản năm 2000 tại San Jose, CA, USA –

HỘI ĐỒNG TOÁN TRƯỞNG

Hội Ðồng Toán Trưởng là một Hội Ðồng mà các thành viên chính là Liên Toán Trưởng và các Toán Trưởng họp với nhau để cùng bàn thảo các dự án cũng như phân chia công tác sinh hoạt cho đoàn. (Các Trưởng có thể tham dự với tư cách dự thính, cố vấn),

Chủ Tọa: Liên Toán Trưởng
Thành Viên: Các Toán Trưởng
(Các Toán sinh có thể xin tham dự với tính cách dự thính).

Hội Ðồng Toán Trưởng thường nhóm họp trong các trường hợp sau:
1- Liên Toán Trưởng mang những tin tức, dự án từ Hội Ðồng Trưởng về chia xẻ lại với các Toán Trưởng, sau đó các toán sẽ quyết định chung và phân công thực hiện.

2- Các toán họp để bàn thảo các dự án sinh hoạt lớn, có tính cách toàn đoàn để các toán làm việc chung với nhau. Sau khi các toán quyết định các dự án sinh hoạt, Liên toán Trưởng sẽ đại diện cho các toán mang dự án lên trình bày cho Hội Ðồng Trưởng để có quyết định sau cùng trước khi thực hiện.

Tóm lại Hội Ðồng Toán Trưởng gần như đều có trong những lần sinh hoạt đoàn, kỳ trại…Và đây là một trong những điều rất cần thiết cho việc áp dụng phương pháp hàng đội.

Ghi chú: Liên Toán Trưởng là gạch nối giữa các toán và Hội Ðồng Trưởng.