Ban Chấp Hành

Ban chấp hành Chi Nhánh nhiệm kỳ 20xx-20xx

Chi Nhánh Trưởng:  Nguyễn Ngọc Anh
Phụ tá:
Thư ký:
Thủ quỹ: Lý Kiệt

Cố vấn và các Ủy Viên Ngành

Cố Vấn – Phụ trách HĐTrN: Tô Văn Phước
Ủy Viên Ngành Ấu: Nguyễn thị Hoàng Hải
Ủy Viên Ngành Thiếu: Nguyễn Minh Hùng
Ủy Viên Ngành Thanh:
Ủy Viên Ngành Tráng:
Phụ trách Tủ sách: Nguyễn Minh Trang
Thủ cụ: