Phương Pháp Hàng Đội

LỜI TỰA

Nhiều người (kể cả Huynh trưởng HD), mới thoạt trông, chưa hiểu được tất cả những lợi ích của „Phương pháp Hàng Đội“.

Như các bạn đã rõ, phép hàng đội tức là phương pháp phân chia và điều hành đoàn sinh thành từng nhóm nhỏ, đặt dưới sự điều khiển của một em trong nhóm, làm Đội trưởng.

Muốn thu hoạch kết quả mỹ mãn, thì phải giao phó hoàn toàn trách nhiệm cho Đội trưởng.

Nếu Đội trưởng không được giao đầy đủ trách nhiệm, thì kết quả tất phải ít ỏi.

Nếu biết dùng Đội trưởng, thì Đoàn trưởng sẽ đỡ lo âu và đỡ tốn thì giờ trông nom những chi tiết vặt vãnh.

Tuy nhiên Phương pháp Hàng đội đặt ra không phải để giảm bớt công việc cho Đoàn trưởng, nhưng cốt nhất là để giao trách nhiệm cho trẻ gánh vác, vì đấy là phương tiện hay nhất để rèn luyện tính khí con người.

Trẻ nhỏ thường tự nhiên tụ tập thành bọn, để nô đùa hay nghịch ngợm. Trong mỗi bọn, thường có một đứa có tính khí hơn cả, đuợc chúng bạn nghe theo và mặc nhiên nhận làm „đầu nậu“.

Đem lối ấy mà ứng dụng vào công cuộc của chúng ta, sẽ thu được kết quả tốt đẹp.

Trong công việc, Đoàn trưởng chỉ cần nêu mục tiêu lên và để mặc cho các Đội đua nhau mà đạt tới. Làm vậy, đức tính của mỗi trẻ sẽ được nẫy nở.

Có nhiều trường học đã dùng phương pháp này và thu hoạch kết quả tốt đẹp. Chẳng hạn, trong 23 trường học ở quận Warwick, phương pháp này đã được áp dụng và gọi là „tổ chức Đầu đàn“ (Prefect System). Chính trong Hội Hướng đạo, các Huynh trưởng dùng phương pháp này đã từng thu nhặt rất nhiều kết quả thiết thực. Chẳng hạn khi Đoàn trưởng phải vắng mặt, hoặc phải đi nơi khác, Đoàn vẫn cứ hoạt động, dưới sự điều khiển của các Đội trưởng, vì những em ấy đã từng quen gánh vác trách nhiệm thực sự.

Trong tập sách này, ông Roland Philipps sẽ trình bầy những cách thức để áp dụng

Phương pháp Hàng đội, mà tôi đặc biệt khuyến khích những người phụ trách nên lưu ý dùng vào việc giáo huấn trẻ nhỏ.

Robert BADEN-POWELL
Viết vào tháng 4, năm 1914