Làng Bách Hợp Đức quốc

NHIỆM KỲ 2014 – 2016:

Tiên Chỉ: Anh  Tô văn Phước, E-mail: tovanphuoc@gmail.com

Làng Bách Hợp Hùng Vương – Frankfurt am Main

Lý Trưởng: Anh Phan Quốc Việt, E-Mail: bolaotuti@gmail.com

Mõ Làng: Anh Nguyễn Hải Long, E-mail: longhoa@web.de

Làng Bách Hợp Hoa Lư – Hamburg

Lý Trưởng: Chị Tiêu Kim Huê, E-mail: kimhue.tieu@kabelmail.de

Mõ Làng: Chị Nguyễn Hoàng Lan, E-mail: lannga266@yahoo.de