Hội Đồng Trưởng Chi Nhánh Đức

Liên Đoàn Sào Nam
 Tr. Dặng Hoàng Bá
LĐT
 Tr. Nguyễn Quang Huy
LĐP
 Tr. Nguyễn Quang Hãn
Thanh
 Tr. Nguyễn Quang Hào
Thiếu
 Tr. Trần Quang Trí
Thiếu
 Tr. Huân Cúc
Tráng
 Tr. Huỳnh Thu Vân
Akela
Liên Đoàn Hùng Vương
 Tr. Minh Hùng
LĐT
 Tr. Minh Tân
 Tr. Minh Hoàng, Thanh Thúy
Thiếu
 Tr. Etzel Việt, Bình (Akela)
HĐTrN
 Tr. Kim Liên
HĐTrN
 Tr. Danh Tạ
 Tr. Đặng Kim
Thiếu
Liên Đoàn Hoa Lư
 Tr. Lan
Akela
 Tr. Quỳnh
Thủ quỹ
 Tr. Ngọc Dung
Thiếu
 Tr. Liệu
Thiếu
 Tr. Hải
LĐT
 Tr. Đức
Thư ký
Chi Nhánh Đức
 Tr. Bùi Hửu Tuấn
HĐTrN
 Tr. Kiệt
Thủ quỹ
 Tr. Ngọc Anh
Chi Nhánh Trưởng
 Tr. Phước
HĐTrN
 Tr. Trang
HĐTrN
Tr. Trần Tiễn Chiếu
HĐTrN