Ngành Thiếu

Vài Nét Về Ngành Thiếu

Ngành Thiếu được BP chính thức thành lập năm 1908, là ngành căn bản và đầu tiên của phong trào. 20 Thiếu sinh nam do Thiếu trưởng Baden Powell hướng dẫn cắm trại trên đảo Brownsea, Anh Quốc (mùa hè năm 1907) là Thiếu đoàn đầu tiên của phong trào Hướng đạo thế giới. Vì là ngành căn bản nên sau này, hầu hết các khóa huấn luyện, kể cả huấn luyện trưởng, cơ cấu tổ chức vẫn dựa trên cơ cấu của một Thiếu đoàn.

Một Thiếu Ðoàn Nam gồm các em tuổi từ 12 đến 14 được tổ chức thành nhiều đội. Tên đội được đặt theo tên các thú rừng như Hổ, Báo, Gấu, Hải Ly…

Theo chương trình Thăng Tiến của Nam HÐ và truyền thống HÐVN. Các em sinh hoạt nặng về chuyên môn HÐ, sống ngoài trời, sinh hoạt gần gũi với thiên nhiên đồng thời trau dồi khả năng lãnh đạo và phát huy đức tính dựa trên luật và lời hứa HÐ. Các em sẽ áp dụng phương pháp hàng đội để điều hành đơn vị.

Thiếu Ðoàn lý tưởng có 32 em tổ chức thành 4 đội, mỗi đội 8 em.

Các Trách Vụ Trong Ðoàn:

A- Người lớn (Hội Ðồng Ðoàn – Troop Leader Council):

– Hội Ðồng Ðoàn (Troop Committee): Một vị chủ tịch và nhiều thành viên, yểm trợ sinh hoạt đoàn, phụ giúp cho Thiếu Trưởng trong các sinh hoạt đoàn.

– Thiếu Trưởng (Scout Master): Phụ trách tổng quát, điều hành toàn đoàn.

– Trưởng Phụ Tá (Scout Master Assistants): Giúp Thiếu Trưởng trong các phần điều hành theo sự phân chia của Thiếu Trưởng.

Tùy theo nhu cầu, Hội đồng trưởng sẽ đặt ra thêm các trách vụ để thi hành giúp đoàn tiến lên.

B- Các em (Hội Ðồng Ðội Trưởng – Patrol Leader Council – PLC):

– Ðội trưởng nhất (Senior Patrol Leader – SPL): Là gạch nối giữa các đội với Hội đồng trưởng. ÐTN sẽ là người có đủ khả năng để giúp trưởng điều hành đơn vị. Tùy theo nhu cầu, chúng ta có thể có các phụ tá cho ÐTN (Assistant Senior Patrol Leader – ASPL) và các Trách Vụ khác như Huấn luyện viên (Troop Guides, Instructors…)

– Ðội trưởng (Patrol Leader – PL): Là người trực tiếp coi các đội

– Ðội phó (Assistant Patrol Leader – APL): Giúp các Ðội Trưởng coi đội

– Ngoài ra còn có các trách vụ khác như Thư Ký, Thủ Thư, Thủ cụ, Thủ Quỹ …

Tùy theo nhu cầu mà sắp xếp trách vụ, nhiệm kỳ cho các em coi đoàn, đội.

HỘI ĐỒNG ĐỘI TRƯỞNG

Hội Ðồng Ðội Trưởng là một Hội Ðồng mà các thành viên chính là Ðội Trưởng Nhất và các Ðội Trưởng họp với nhau để cùng bàn thảo các dự án cũng như phân chia công tác sinh hoạt cho đoàn. (Các Trưởng có thể tham dự với tư cách dự thính, cố vấn).

Chủ Tọa: Ðội Trưởng Nhất.
Thành Viên: Các Ðội Trưởng.
(Các Ðội sinh có thể xin tham dự với tính cách dự thính).

Hội Ðồng Ðội Trưởng thường nhóm họp trong các trường hợp sau:
1- Ðội Trưởng Nhất mang những tin tức, dự án từ Hội Ðồng Trưởng về chia xẻ lại với các Ðội Trưởng, sau đó các đội sẽ quyết định chung và phân công thực hiện.

2- Các đội họp để bàn thảo các dự án sinh hoạt lớn, có tính cách toàn đoàn để các đội làm việc chung với nhau. Sau khi các đội quyết định các dự án sinh hoạt, Ðội Trưởng Nhất sẽ đại diện cho các đội mang dự án lên trình bày cho Hội Ðồng Trưởng để có quyết định sau cùng trước khi thực hiện.

Tóm lại Hội Ðồng Ðội Trưởng gần như đều có trong những lần sinh hoạt đoàn, kỳ trại…Và đây là một trong những điều rất cần thiết cho việc áp dụng phương pháp hàng đội.

Ghi chú: Ðội Trưởng Nhất là gạch nối giữa các đội và Hội Ðồng Trưởng.