Quyết Định Bổ Nhiệm nhân sự Ban Thường Vụ Hội Đồng Trung Ương – Hướng Đạo Việt Nam nhiệm kỳ 2022-2026

Kính Quý Trưởng,

Xin Quý Trưởng Ủy Viên Đại Diện Miền/Chi Nhánh/Văn Phòng Trưởng Hướng Đạo Trưởng Niên 

phổ biến các Quyết Định đính kèm tới tất cả các Quý Trưởng thuộc Liên Đoàn/ Đơn/Làng/Xóm/Gia Đình Bách Hợp Hướng Đạo Trưởng Niên đang ghi danh với Hội Đồng Trung Ương – Hướng Đạo Việt Nam về việc bổ nhiệm thành phần nhân sự của Ban Thường Vụ nhiệm kỳ 2022-2026.

Quyết Định 2022/QĐ/005 Bổ Nhiệm Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ

Quyết Định 2022/QĐ/006 Bổ Nhiệm Phó Chủ Tịch Nội Vụ

Quyết Định 2022/QĐ/007 Bổ Nhiệm Tổng Thư Ký

Quyết Định 2022/QĐ/008 Bổ Nhiệm Thủ Quỹ.

Trân trọng

Nguyễn Trí Tuệ

Bài này đã được đăng trong Tin Tức - News. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.