Phân Ưu Thân mẫu Quý TRƯỞNG PHẠM Ngọc Lâm, Ngọc Sơn, Ngọc-Thủy và Ngọc Quế-Chi.

Bài này đã được đăng trong Phân Ưu. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.