Phân Ưu cụ Nguyễn Thị Nhất, thân mẫu & nhạc mẫu các Trưởng Hạnh, Trinh, Tú, Thân, Chi, Vy và Anthony

Bài này đã được đăng trong Phân Ưu. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.