Cờ Thẳng Tiến

Kể từ trại họp bạn THẲNG TIẾN 12 và các trại TT tiếp theo sẽ chính thức xử dụng lá cờ này. 

Bài này đã được đăng trong Tin Tức - News. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.